حسن صالحی هستم به نوشتن علاقه مندم وباوردارم زندگی بادستان خودماساخته میشه