آشنایی با Object Storage

آشنایی با Object Storage
دنیای ابر دنیای اعداد بزرگ است. میلیون ها دستگاه، میلیاردها فایل، تریل...