انواع زندگی مشترک در هلند: چرا هلندی‌ها کم ازدواج می‌کنند

انواع زندگی مشترک در هلند: چرا هلندی‌ها کم ازدواج می‌کنند
این متن در مورد انواع زندگی زناشویی یا مشارکتی در هلند است. کنجکاو بود...