به تماشای من تویی. معلم انگلیسی، تحیل‌گر داده، عاشق سفال و گیاهان