تناقض های قشنگ

تناقض های قشنگ
مثلا اگه ما توی خونه هر وقت اشتباه کنیم، همسرمون بیاد و بگه تا سه ساعت...