چرا باید کتاب بخوانیم؟

چرا باید کتاب بخوانیم؟
من کتاب نمی خوانم که حرف زدن یا جواب هایم با بقیه تفاوت داشته باشد.