سیر مطالعاتی برای اخته کردنِ ذهنِ گستاخ و تردیدگر!

سیر مطالعاتی برای اخته کردنِ ذهنِ گستاخ و تردیدگر!
سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایِ مراکزِ فرهنگی ارائه سیرِ مطالع...