نوبت نوشتن

وقتی نمی‌دانی چه‌کار کنی، شروع کن به نوشتن.

تمام لحظاتی که بلاتکلیفی، منتظر چیزی هستی و جایی گرفتار شده‌ای، وقت مناسبی برای نوشتن است.

بعد از مدتی که به این جریان عادت کنی می‌بینی طی روز، چندین و چند صفحه نوشته‌ای، به آنکه هیچ برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشی.
اگر می‌خواهی نویسنده شوی، نوشتن باید مثل چسب به تو بچسبد و رهایت نکند.