مدیر ارشد محتوا، علاقه مند به توسعه پایدار و تحول دیجیتال.