یک مرداد دیگر هم مرد...

یک مرداد دیگر هم مرد...
خاطرات مردادی که دیروز به رحمت خدا رفت...