چالش طراحی محصول بدون دانش UI و UX !

چالش طراحی محصول بدون دانش UI و UX !
طراحی بسته ی آماده قابل استفاده بعد از تولید محصول نیست!