تجربه طراحی محصولی نوین در حوزه گردشگری

تجربه طراحی محصولی نوین در حوزه گردشگری
میخواستم یک محصولی طراحی کنم که دغدغه های اصلی مسافری که از یک کشور به...