دنیای قشنگ و بی طعم...

دنیای قشنگ و بی طعم...
اگر دزد را بیابم، در دم به قتل می‌رسانمش!!!