طراحان چگونه از سنّت استفاده می‌کنند؟

طراحان چگونه از سنّت استفاده می‌کنند؟
این‌جا در مورد آشناییم با سنّت و فرایند طراحی‌هامون توی دیوار با استفا...