چطور ارتباط طراح تجربهٔ کاربر و تیم فنی را بهینه‌تر کنیم؟

چطور ارتباط طراح تجربهٔ کاربر و تیم فنی را بهینه‌تر کنیم؟
متین طراح تجربهٔ کاربر در دیواره و در این یادداشت توضیح داده چطور می‌ت...