چگونه کاربرها رو برای پژوهش‌های تجربه‌ی کاربر آماده کنیم؟

چگونه کاربرها رو برای پژوهش‌های تجربه‌ی کاربر آماده کنیم؟
چگونه با توضیح و شفاف‌سازی مقدمات تست تمایل کاربرها به مشارکت در تست‌ه...