♪ اپرایی که اپرا نیست ♪

♪ اپرایی که اپرا نیست ♪
این اثر از آن‌چنان شکوه و جذابیتی برخوردار است که بعید می‌دانم کسی آن...