سرودِ «خاموشی»

سرودِ «خاموشی»
بازسرایی ترانه‌ای از EMPYRIUM◄ The Ensemble Of Silence