جهانی شدن دنیا نزدیکه! همه چیز تغییر می کنه.

جهانی شدن دنیا نزدیکه! همه چیز تغییر می کنه.
داخل این پست از جهانی شدن دنیا و تاثیرش روی زندگی آدمها صحبت کردم.