به انگلیسی فکر کن! (self study speaking techniques)

«یه سوال! برای مایی که پایه زبان رو سر کلاس یاد گرفتیم خودآموزی چقدر مناسبه؟ به هر حال ما سال‌ها تو مدرسه و دانشگاه بودیم و اینطور نیست که بخواهیم از صفر شروع کنیم. شاید خیلی روال درستی نداشتن اما به هرحال بی تاثیر نبود. اگه میتونیم بگیم I am a window از صدقه سری مدرسه است.»

برای این که مشخص شود چقدر برای خودآموزی آماده هستید، متن زیر محک خوبی است. دو دقیقه بخوانید، بعد توضیح دهید. اگر می‌توانید دیاگرام‌ش را بکشید. هرچقدر کامل‌تر، آمادگی‌تان بیشتر. اگر حدود ده مورد از متن را بیاد آورید، وضع خوبی دارید.

If you do decide to practice a new language alone, see these three effective techniques. They give you key ideas to improve your speaking skills faster.

1. Think in English

Sometimes the difficult thing about English speaking isn’t the language itself, but how you think about it.If you think in your native language and then try to speak English, you’ll always have to translate between languages. Translating isn’t an easy thing to do! Even people fluent in two or more languages have trouble switching between languages.The solution is to think in English.You can do this anywhere, anytime. Try to use English when you’re thinking about your day, or when you’re trying to decide what food to order. Even try to use an English-to-English dictionary to look up words. That way you never have to use your native language and translate words. You’ll notice that when you think in English, it’s easier for you to speak in English.

2. Talk to Yourself

Whenever you’re at home (or alone somewhere else) you can improve English speaking with your favorite person: yourself.If you’re already thinking in English, try speaking your thoughts out loud. Read out loud, too. Practice is practice, and even if you don’t have anyone to correct your mistakes, just the act of speaking out loud will help you become more comfortable speaking English.

3. Prepare for Specific Situations

Are you learning English speaking for a specific reason? For example, are you learning English so you can get a job in an English-speaking company? In that case, practice English that will help you in an interview. Are you learning English so you can make friends in America? Then you would need a different kind of English. Before you go to a place where you have to speak English, you can practice what you might have to say. If you’re preparing to go to a restaurant, what might conversations in a restaurant sound like? Answer the questions a waiter might ask you. Try talking about food and menus.You’ll feel more confident if you’re prepared!