در مورد مهارت‌های زندگی می‌نویسم. از مهاجرت و زبان هم می‌نویسم چون لمس‌شان کرده‌ام.


داخل کوله پشتی یک پناهجوی سوری (نمایشگاه معماری)

داخل کوله پشتی یک پناهجوی سوری (نمایشگاه معماری)
پارسال به دیدن پروژه‌های معماری دانشکده معماری کاردیف رفتم. پروژه سال...