انصراف از انتشار مقاله یا Article withdrawal - Withdrawn

انصراف از انتشار مقاله یا Article withdrawal - Withdrawn
بعد از ارسال مقاله به یک مجله، متوجه می شوید که باید آن را پس بگیرید....