چند دور داوری برای یک مجله علمی لازم است؟

چند دور داوری برای یک مجله علمی لازم است؟
این مطلب برای سردبیران، دبیران و افراد تصمیم گیرنده در خصوص انتشار یک...