#بامسافران: چرا اسکندر تخت جمشید را به آتش کشید؟

#بامسافران: چرا اسکندر تخت جمشید را به آتش کشید؟
گفتگو با پروفسور اوانگلاس استاد باستان‌شناس در تور تهرانگردی با عباس....