مدیریت تعداد بالای ریموت سرور

مدیریت تعداد بالای ریموت سرور
برای ذخیره کردن اطلاعات سرور های مختلف با پارامتر های متفاوت کافیه یه...