مدیریت تعداد بالای ریموت سرور

اگه به عنوان یه مدیر سرور روزانه به تعداد زیادی از سرور ها با ssh متصل میشید یه راهکار خوب برای مدیریت اونها و نگه داشتن کلید هاو پورت ها ساخت فایل config داخل ssh. هست

کافیه داخل ~/.ssh اگه ندارید به این شکل:

mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh
touch ~/.ssh/config
chmod 600 ~/.ssh/config

داخلش به این شکل:

Host targaryen
  HostName 192.168.1.10
  User daenerys
  Port 7654
  IdentityFile ~/.ssh/targaryen.key

Host tyrell
  HostName 192.168.10.20

Host martell
  HostName 192.168.10.50

Host *ell
  user oberyn

Host * !martell
  LogLevel INFO

Host *
  User root
  Compression yes

سرور هاتون رو ذخیره کنید

آپشن هایی که میتونید داخل اونها استفاده کنید:

HostName 192.168.1.10
User daenerys
Port 7654
IdentityFile ~/.ssh/targaryen.key
LogLevel INFO
Compression yes

حالا کافیه بزنید

ssh <myserver>

برای تغییر یکی از متغییر ها:

ssh -o &quotUser=root&quot dev
ssh -F /dev/null user@example.com

تامام./