کوران فرهنگی در کورانِ بی‌فرهنگی!

کوران فرهنگی در کورانِ بی‌فرهنگی!
به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم و نحوۀ برخورد برخی از ما با قهرمانان م...