اندکی سیاه بازی

اندکی سیاه بازی
وقتی شیدا سیاستمدار می‌شود: