برش و واترمارک عکس ها در Node js

برش و واترمارک عکس ها در Node js
Node js and ImageMagickیکی از دردسر هایی که یه nodejs کار تازه کار ممک...