مدرسه استارتاپ 10: ساخت MVP

مدرسه استارتاپ 10: ساخت MVP
توی این نوشته در مورد این حرف میزنیم که چطوری ساختن محصول برای تست اید...