آیا چک ضمانت با درج کلمه ضمانت در متن آن قابل وصول و اقدام حقوقی است؟

آیا چک ضمانت با درج کلمه ضمانت در متن آن قابل وصول و اقدام حقوقی است؟
آیا چک ضمانت با وجود درج کلمه ضمانت در متن آن قابل وصول است؟ از لحاظ ح...