کیمیاگری در کسب‌وکار یا: ثروت‌سازی با حالِ خوشِ مشتری

کیمیاگری در کسب‌وکار یا: ثروت‌سازی با حالِ خوشِ مشتری
کیمیاگر مس را به طلا تبدیل می‌کند و کسب‌وکارِ خوب، حالِ خوشِ خرید برای...