کدوم مهمتره؟ مشترکِ پادکست، تعداد دانلود یا دفعات شنیده شدن

کدوم مهمتره؟ مشترکِ پادکست، تعداد دانلود یا دفعات شنیده شدن
با توجه به مواردی که در کارگاه چگونه پادکست بسازیم ۲ علی بندری دیدیم،...