چرا پروژه ها شکست میخورند؟ اولین قدم های اشتباه

چرا پروژه ها شکست میخورند؟ اولین قدم های اشتباه
در یک پروژه ممکن است شما تمام مراحل من جمله تحقیق، برنامه ریزی و غیره...