11.آموزش GO با مثال (تکرار range)

رنج ها (range) به طور متوالی بر روی انواع مختلفی از عناصر یک آرایه تکرار میشن . بیایید با هم دیگه range رو روی ساختمان داده هایی که تا حالا یاد گرفتیم امتحان کنیم:

package main
import "fmt"
func main() {

چطور ما از rangeبرای اضافه کردن مقادیر عددی در آرایه های برشی استفاده میکنیم. آرایه ها هم همینطوری مثل برش ها استفاده میکنن.

  nums := []int{2, 3, 4}
  sum := 0
  for _, num := range nums {
    sum += num
  }
  fmt.Println("sum:", sum)

رنج range روی هر ورودی آرایه ها و برشها میتونه شاخص و مقدار اون عنصر رو پیدا کنن.در بالا ما به این شاخص نیاز نداریم، بنابراین ما آن را با شناسه خالی _ نادیده گرفتیم. بعضی اوقات ما واقعا شاخص ها را می خواهیم.

  for i, num := range nums {
    if num == 3 {
      fmt.Println("index:", i)
    }
  }

و range روی جفت مقادیر کلید/مقدار مپ ها هم تکرار میتونه بشه:

  kvs := map[string]string{"a": "apple", "b": "banana"}
  for k, v := range kvs {
    fmt.Printf("%s -> %s\n", k, v)
  }

حتی range فقط میتونه روی کلیدهای مپ تکرار بشه:

  for k := range kvs {
    fmt.Println("key:", k)
  }

در گو range روی کد پوینت های یونیکدی رشته ها هم میتونه تکرار بشه. اولین مقدار اندیس rune مورد نظر و دومین مقدار خوده rune مورد نظر.

  for i, c := range "go" {
    fmt.Println(i, c)
  }
}

اجرای این برنامه

$ go run range.go
sum: 9
index: 1
a -> apple
b -> banana
key: a
key: b
0 103
1 111

<<آرایه map-------------------------------------------توابع>>