11.آموزش GO با مثال (تکرار range)

11.آموزش GO با مثال (تکرار range)
تکراری خلاصه