تجربه من از تیمارستان

تجربه من از تیمارستان
طیف چند داستان واقعی از درون تیمارستان