مد، مُرد؛ چرا طرفدار مد و فشن نیستم؟

مد، مُرد؛ چرا طرفدار مد و فشن نیستم؟
اندر احوالات غریب و موشکافی شست و ذهنی توسط دنیای مد و فشن!