بُرشی از خاطرات علم در مورد سیاست پهلوی در خاورمیانه

بُرشی از خاطرات علم در مورد سیاست پهلوی در خاورمیانه
تکه هایی از خاطرات علم در مورد سیاست پهلوی در خاورمیانه:تشکر پادشاه ار...