هتایراها Hetaira تن‌فروشان فیلسوف!

هتایراها Hetaira تن‌فروشان فیلسوف!
به گونه‌ای از تن‌فروشان در یونان‌باستان گفته می‌شده‌است که جدا از تن‌ف...