چرنوبیل - بلایی به نام انسان

چرنوبیل - بلایی به نام انسان
لعنتی تو چقدر خوبی بودی؛ همان سکانس اول مستقیم ما را به دوران کمونیسم...