ترکیب مارک منسن و آلن دوباتن: چه شود!

ترکیب مارک منسن و آلن دوباتن: چه شود!
می‌گویند تفریحی حشیش و هویج با هم می‌چسبد! من که نکشیده‌ام اما می‌گوین...