برنامه‌نویس حرفه‌ای نیاز به خواندن داستان داره

برنامه‌نویس حرفه‌ای نیاز به خواندن داستان داره
دوستان برنامه‌نویس‌ام می‌پرسند «خواندن رمان یا داستان چه سودی برای برن...