حرفه‌ای‌ها پیام کامیت گیت را چطور می نویسند؟

حرفه‌ای‌ها پیام کامیت گیت را چطور می نویسند؟
پیامی که برای یک کامیت گیت می نویسید بسیار ارزشمند است! توسعه‌دهندگانی...