سحر یک اسب‌ آبی

سحر یک اسب‌ آبی
داستان یک اسب آبی که حسرت خورشید را داشت