اگر ما داستان خودمان را ننویسیم، دیگران خواهند نوشت!

اگر ما داستان خودمان را ننویسیم، دیگران خواهند نوشت!
حاجی محمدتقی جورابچی که بود و چه کرد؟!