بازار چهل میلیونی؛ تحلیلی بر گزارش سال ۹۷ کافه بازار – بخش دوم

بازار چهل میلیونی؛ تحلیلی بر گزارش سال ۹۷ کافه بازار – بخش دوم
صنعت اپلیکیشن های موبایل در ایران عمده وزن خود را بر دوش پلتفرم اندروی...