نوشتن یک فایل هدر (header.h) در زبان سی

نوشتن یک فایل هدر (header.h) در زبان سی
با هم یاد بگیریم چجوری یه فایل هدر برای زبان سی تعریف کنیم.