دختری که بر شانه‌هایمان سنگینی می‌کند...

دختری که بر شانه‌هایمان سنگینی می‌کند...
پرسش: داستانی از ذن نقل شده كه دو راهب به معبدشان باز می گشتند. راهب م...