هنوز زن عاقل ندیده‌ام!

هنوز زن عاقل ندیده‌ام!
اگر می‌خواهی در دنيا موفق شوی به ذهن مردانه نياز داری اما...